Polityka Prywatności grupy stadler

W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności informujemy Państwa o przetwarzaniu danych osobowych przez spółki grupy Stadler (zwane w dalszej części oświadczenia wspólnie „Stadler”, „my” lub „nas”).

Oświadczenie to podlega prawu szwajcarskiemu. Zostało ono opracowane w taki sposób, aby pozostawać w zgodności z europejskim Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), ponieważ dla pewnych form przetwarzania danych osobowych spełnienie wymagań RODO może być niezbędne.

1. Administrator danych osobowych oraz inspektor ochrony danych

Administratorem danych osobowych jest spółka:

Stadler Rail AG
Ernst-Stadler-Strasse 1
9565 Bussnang
Telefon: +41 (0)71 626 21 20
stadler.rail@stadlerrail.ch

Inspektorem ochrony danych dla grupy Stadler jest:

Marina Winder
marina.winder@stadlerrail.com

2. Przetwarzane dane osobowe

Przetwarzamy dane osobowe, które zostały przekazane nam przez Państwa dobrowolnie. Ponadto niektóre dane są zbierane automatycznie, kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową.

Do kategorii danych osobowych które przetwarzamy należą Państwa dane kontaktowe, a w szczególności Państwa imię i nazwisko, informacje o Państwa pracodawcy, stanowisku oraz służbowy adres e-mail i adres pocztowy.

W przypadku gdy kontaktują się Państwo z nami poprzez formularz kontaktowy, przetwarzamy dane podane przez Państwa w tym formularzu, tj. imię, nazwisko, adres (opcjonalnie), kod pocztowy i miejscowość (opcjonalnie), kraj i numer telefonu (opcjonalnie) oraz Państwa adres e-mail, jak również treść wiadomości.

Podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej nasz system zbiera automatycznie pewne informacje techniczne, do których należą: Państwa adres IP, informacje o Państwa przeglądarce oraz Państwa systemie operacyjnym, data i godzina odwiedzin, nazwa i URL pobranego pliku, odwiedzane strony internetowe, przeglądane treści oraz niektóre informacje dotyczące Państwa lokalizacji.

3. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Przetwarzamy dane osobowe zasadniczo tylko wówczas, jeśli jest to konieczne do utrzymywania naszych relacji biznesowych, w szczególności do zawierania i wykonywania umów z klientami, dostawcami, itp. Poza tym przetwarzamy dane w celu udostępniania naszej strony internetowej. Przetwarzamy dane osobowe także w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie, kiedy kontaktują się Państwo z nami bezpośrednio, oraz ewentualnie w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy.

Ponadto przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania naszych ustawowych obowiązków w kraju i zagranicą.

Przetwarzamy dane osobowe w przypadkach, kiedy możemy powołać się na nasze prawnie uzasadnione interesy. Ma to miejsce w szczególności w przypadku:

 • udoskonalania naszej oferty online,
 • analizy i oceny aktywności na stronie internetowej,
 • zapobiegania i wyjaśnienia możliwych przestępstw,
 • ustalenia roszczeń oraz obrony w sporach prawnych lub postępowaniach urzędowych,
 • zachowania zgodności z przepisami i innymi wewnętrznymi regulacjami,
 • przeprowadzenia wewnętrznych dochodzeń,
 • wykonywania wewnętrznych czynności administracyjnych,
 • monitorowania i poprawy bezpieczeństwa systemu.

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na korzystanie z danych, wykorzystujemy Państwa dane w celu wskazanym w momencie ich pozyskania oraz w zakresie tej zgody. W takim przypadku mogą Państwo w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę na ich przetwarzanie. Odwołanie to nie ma jednak wpływu na dokonane już przetwarzanie danych.

4. Pliki cookie i usługi analityczne

Na naszej stronie wykorzystywane są tzw. „ciasteczka” (cookies). Są to małe pliki tekstowe tworzone na komputerze użytkownika i zapisywane przez przeglądarkę internetową. Służą one do zwiększenia atrakcyjności, skuteczności i bezpieczeństwa oferty. Większość stosowanych plików cookie to tak zwane „cookie sesji”. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookie są zachowane w urządzeniu końcowym do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Pliki te umożliwiają rozpoznanie przeglądarki internetowej użytkownika podczas kolejnej wizyty. Możliwe jest takie ustawienie przeglądarki internetowej, aby użytkownik był informowany o tworzeniu plików cookie i mógł zezwolić na pliki cookie tylko w pojedynczym przypadku, wykluczyć akceptowanie plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz uaktywnić automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Dezaktywowanie plików cookie może jednak ograniczyć funkcjonalność niniejszej strony internetowej.

Stosujemy trwałe pliki cookie, aby nasza strona internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika. Gromadzone i przekazywane są przy tym w szczególności informacje na temat ustawień językowych i logowań. Ponadto stosujemy pliki cookie w celu analizowania Państwa aktywności na naszej stronie. W tym celu korzystamy z informacji takich jak: wyszukiwane słowa, częstotliwość odwiedzin oraz korzystanie z danych funkcji.

Część plików cookie lokowana jest przez nas, inne przez naszych partnerów.

Pod poniższymi linkami mogą Państwo uzyskać informacje, w jaki sposób zarządzać plikami cookie w najważniejszych przeglądarkach (również jak je deaktywować):
5. Google Analytics

Nasza strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy sieci web oferowaną przez Google Inc. (adres: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, dalej zwaną “Google”). Usługa Google Analytics wykorzystuje tzw. „ciasteczka” (cookies) — pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, umożliwiające analizowanie sposobu wykorzystania strony internetowej. Informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) generowane przez pliki cookie są przekazywane na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Aktywowaliśmy na tej stronie funkcję anonimizacji IP. Dzięki temu Państwa adres IP zostaje skrócony przez firmę Google na obszarze Unii Europejskiej („UE”) oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) przed przekazaniem go do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach zostanie przekazany kompletny adres IP na serwer firmy Google w USA i tam skrócony.

Firma Google wykorzystuje te informacje w celu analizowania sposobu korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, opracowywania raportów o działaniach na stronie internetowej dla operatorów strony oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i sieci Internet. Firma Google przekazuje także te informacje podmiotom trzecim, o ile jest to zgodne z prawem oraz pod warunkiem, że podmioty trzecie przetwarzają te dane na zlecenie firmy Google. W żadnym przypadku firma Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z innymi danymi firmy Google. Możliwość instalowania plików cookie można wyłączyć, wybierając odpowiednie ustawienie w przeglądarce internetowej dostępnej pod linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

6. Korzystanie z YouTube

Na naszej stronie korzystamy z funkcji załączania filmów wideo YouTube należącej do YouTube LLC. (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA; dalej zwaną "YouTube"). YouTube to przedsiębiorstwo związane z Google Inc. Funkcja prezentuje filmy wideo zapisane na YouTube w iFrame na stronie internetowej. Aktywowana jest przy tym opcja „rozszerzony tryb prywatności”. Dzięki temu YouTube nie gromadzi informacji o osobach odwiedzających stronę. Dopiero gdy obejrzą Państwo film wideo, informacje o tym są przekazywane do YouTube i tam gromadzone.

Szczegółowe informacje w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania danych przez YouTube i Google, dotyczące Państwa praw i możliwości mających na celu ochronę Państwa prywatności, dostępne są w zakładce o ochronie danych YouTube: https://www.youtube.com/t/privacy.

7. Oprogramowanie innych dostawców

Nie korzystamy z innego oprogramowania stron trzecich lub narzędzi takich jak np. funkcja remarketingu Google lub innych podobnych. Nie stosujemy funkcji śledzenia Google Adwords oraz Google AdSense. Nie stosujemy także wtyczek mediów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram lub Twitter.

8. Przekazywanie danych osobom trzecim

Państwa dane przekazujemy osobom trzecim tylko wówczas, gdy jest to konieczne do osiągnięcia wyżej wskazanych celów lub do zachowania naszych prawnie uzasadnionych interesów, lub gdy wymagają tego przepisy prawa. Do osób trzecich, którym przekazujemy dane, należą w szczególności:

 • spółki grupy Stadler (w tym spółki Stadler spoza EOG, lista spółek dostępna jest pod linkiem: https://www.stadlerrail.com/de/ueber-uns/standorte/),
 • usługodawcy, w szczególności w obszarze IT, hostingu i wsparcia, a także logistyki oraz operatorzy systemu CRM,
 • podmioty przetwarzające dane na zlecenie,
 • krajowe i zagraniczne urzędy, organy, sądy i sądy polubowne,
 • media,
 • strony przeciwne w związku z postępowaniami sądowymi.

W przypadku gdy któraś ze spółek grupy Stadler lub część zakresu jej działalności miałyby zostać przeniesione na osoby trzecie, lub miałyby zostać połączone z innym przedsiębiorstwem, Państwa dane mogą zostać przekazane naszym doradcom, w tym także doradcom zewnętrznym.

Jeśli zaangażujemy osoby trzecie w ramach wykonywania umów, otrzymują one Państwa dane tylko w takim zakresie, w jakim ich przekazanie jest konieczne do wykonania stosownej usługi.

W przypadku gdy dane zostaną przekazane do kraju, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, odpowiednie zabezpieczenia zostaną zapewnione poprzez zastosowanie takich środków jak standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, wiążące przepisy korporacyjne lub inne środki stosowane do ochrony Państwa danych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących odpowiednich zabezpieczeń, w tym w celu uzyskania kopii tych zabezpieczeń, prosimy o kontakt pod adresem wskazanym w punkcie 1.

9. Okres przechowywania

Przechowujemy Państwa dane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celu, w jakim zostały pozyskane. Dane, które pozyskujemy w celu wykonania umowy lub w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, są kasowane lub anonimizowane, gdy nie są już konieczne do realizacji umowy. Po zawarciu umowy możemy przechowywać dane w celu wykonywania naszych obowiązków umownych lub ustawowych, lub w celu zabezpieczenia prawnego naszych interesów, w szczególności w celu dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Pliki „cookie sesji” kasujemy zawsze po jej zakończeniu. Trwałe pliki cookie przechowuje się najdłużej przez okres 12 miesięcy. Mogą Państwo skasować zapisane już pliki cookie w dowolnym momencie w swojej przeglądarce.

10. Państwa prawa

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych przysługuje Państwu – o ile przewiduje to stosowane prawo o ochronie danych – prawo do żądania dostępu do dotyczących Państwa danych, prawo do poprawiania oraz uzupełniania swoich danych, do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych lub ich usunięcia, jak i prawo do otrzymania swoich danych w formie ustrukturyzowanej do odczytu maszynowego w celu ich przekazania innemu podmiotowi (prawo do przenoszenia danych).

Ponadto mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych w przypadku, gdy nie musimy przetwarzać ich w celu wykonania obowiązku umownego lub ustawowego. Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do jej odwołania o każdym momencie. Proszę mieć na uwadze, że przez odwołanie nienaruszona zostaje zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych.

Państwa prawa mogą zostać ograniczone, w szczególności w przypadku, gdy wykonywanie Państwa prawa jest sprzeczne z naszymi ustawowymi lub umownymi obowiązkami, gdy możemy powołać się na nasz nadrzędny interes lub gdy zostałyby naruszone prawa osób trzecich.

W celu wykonania swoich praw proszę zwrócić się pod adres wskazany w punkcie 1.

Jeśli uważają Państwo, że zostały naruszone Państwa prawa, mogą Państwo wnieść w każdym momencie skargę do właściwego organu nadzoru. W Szwajcarii jest to federalny pełnomocnik ds. ochrony danych i spraw publicznych: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/de/home.html.

W Polsce organem właściwym w obszarze przetwarzania danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/.

11. Internetowe rozstrzyganie sporów (Europejska Platforma Rozwiązywania Sporów On-line)

Komisja Europejska udostępnia dla pewnych form przetwarzania danych Platformę pozasądowego Rozwiązywania Sporów On-line. Jest ona dostępna na stronie: http://ec.europa.eu/odr.

12. Bezpieczeństwo danych

Mimo że stosujemy licencjonowane kodowanie SSL naszej strony (patrz certyfikat u góry po lewej stronie w wierszu przeglądarki), wskazujemy że transmisja danych w oparciu o Internet wykazuje luki w zabezpieczeniu znajdujące się poza naszym serwerem internetowym, jak np. węzły w sieci międzynarodowej.

13. Dane osób trzecich

W przypadku gdy przekazują nam Państwo dane osób trzecich, prosimy o zapewnienie, że są Państwo uprawnieni do ich przekazania, osoby te są poinformowane o przekazaniu danych i znają oświadczenie o ochronie prywatności oraz że dane przekazane przez Państwa są prawidłowe.

14. Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo do dokonania o każdym czasie zmian niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności. Każdorazowo aktualna wersja publikowana jest na naszej stronie internetowej.

15. Wyłączenie odpowiedzialności

Nasza strona internetowa zawiera ogólne informacje o spółkach grupy Stadler oraz jej produktach i usługach. Informacje te mają służyć zainteresowanym osobom jako informacja wstępna. W granicach dopuszczalnych przez prawo wyklucza się wyraźnie wszelkiego rodzaju gwarancje lub odpowiedzialność, np. z tytułu prawidłowości, rzetelności, kompletności i aktualności informacji. Prosimy o kontakt wskazany w punkcie 1, aby otrzymać dalsze, a w szczególności wiążące informacje.

16. Linki do innych stron internetowych

Niniejsza strona internetowa zawiera linki do innych stron internetowych. Nie mamy żadnego wpływu na kształt i zawartość stron, do których prowadzą linki i nie przejmujemy żadnej odpowiedzialności za publikowane na nich treści. Za treść udostępnionych tam informacji odpowiedzialny jest wyłącznie dany dostawca.

17. Prawa autorskie

Stadler zezwala użytkownikowi tej strony internetowej na kopiowanie i drukowanie prezentowanych treści do użytku osobistego. Tylko treści zapisane w zakładce „Dla mediów / Informacje“ mogą być kopiowane i drukowane w celu publikacji. Warunkiem jest jednak, aby w publikacji wskazano na prawa autorskie firmy Stadler. Prawa autorskie oraz wszelkie inne prawa do wszelkich treści zachowuje Stadler.

18. Sąd właściwy

Miejscem rozstrzygania sporów prawnych, jakie powstaną w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej jest Bussnang w Szwajcarii.

Wersja z dn. 25 maja 2018 r.


dokumenty do pobrania

 • Polityka prywatności Stadler Polska Sp. z o.o. PL
 • Polityka prywatności Stadler Service Polska Sp. z o.o. PL
 • Polityka prywatności Stadler Środa Sp. z o.o. PL
Schliessen